Oferta

 • badanie sprawozdań finansowych;
 • przeglądy sprawozdań finansowych;
 • analizy finansowe;
 • inne usługi biegłego rewidenta;
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz sporządzanie okresowych raportów w formie uzgodnionej z klientem;
 • prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów;
 • pełna obsługa płac i ZUS;
 • prowadzenie ksiąg Zakładów Pracy Chronionej (ZPChR);
 • rozliczenia SOD w ZRChr;
 • sporządzanie sprawozdań finansowych;
 • sporządzanie deklaracji podatkowych;
 • wyprowadzanie zaległości i nieprawidłowości w ewidencji księgowej, sporządzanie korekt deklaracji podatkowych i ZUS;
 • doradztwo w zakresie formy prowadzenia działalności oraz zakładanie firm;
 • współpraca z radcą prawnym oraz notariuszem;
 • odbiór dokumentów od klienta;
 • możliwa obsługa spraw w urzędzie skarbowym oraz ZUS stosownie do udzielonych pełnomocnictw.